Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op Platijn en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Onze visie

Wie zijn wij?

Wij zijn een MR die:

 • Verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van KC Platijn.
 • Actief wil meedenken en meepraten over belangrijke zaken die KC Platijn aangaan, gevraagd en ongevraagd.
 • Openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen om op een positief kritische wijze de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Hierbij staat te allen tijde het kind centraal.
 • Actieve betrokkenheid van ouders en goede arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel wil borgen.

Wat doen wij?

Wij toetsen beleid van de school (zoals beschreven in het schoolplan) of ander beleid dat van invloed is op de school. Dit doen we aan de hand van wet- en regelgeving kijkend vanuit het perspectief van kinderen, personeel, directie en ouders.

Hoe doen wij dat?

Wij zijn een MR, die gericht met diverse betrokkenen, respectvol wil samenwerken, door middel van heldere regels en open communicatie. Dit wordt bereikt door:

 • Te werken en te denken vanuit de visie en missie van de school
  Constructieve, open en transparante samenwerking met ouders, leerkrachten en directie.
 • Laagdrempelig te zijn.
 • Beleidsstukken te toetsen aan eerder beleid en aan wet- en regelgeving.
 • Het door de school ingezette beleid te evalueren.
 • Zorg te dragen voor een goede informatiestroom vanuit de directie en het bovenschools management.
 • Individuele klachten te toetsen aan het bestaande beleid. (I.t.t. deze te behandelen.

Onze missie

De Medezeggenschapsraad van KC Platijn heeft als missie:

 • Zich inzetten voor het behartigen van de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten.
 • Zo veel mogelijk bij te dragen aan het realiseren van de missie/visie van KC Platijn.
 • Het vertegenwoordigen van ouders en leerkrachten t.a.v. het controleren van het beleid.

Wij streven om herkenbaar te zijn voor onze achterban en bevoegd gezag door:

 • Doelgerichtheid en kundigheid.
 • Betrokkenheid en bewogenheid.
 • Kwaliteit te waarborgen.
 • Transparante communicatie.
 • Positief kritisch en proactief te zijn.

Om dit waar te maken richten wij onze aandacht op het:

 • Verwerven van kennis rond wet- en regelgeving van onderwijs en zorg en innovaties in het onderwijs.
 • Ontwikkelen van een open en benaderbare MR waar de communicatielijnen kort en doeltreffend zijn.
 • Opbouwen van een constructief kritische relatie met de schoolleiding.
 • Planmatig aanpakken van taken en verantwoordelijkheden.
 • Hierdoor creëren we vertrouwen en respect bij alle betrokken partijen.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar platijn_mr@bestonderwijs.nl