Hoe gaan wij om met uw privacy?

Kindcentrum Platijn gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij begrijpen dat wij gegevens vastleggen die van invloed zijn op uw persoonlijke levenssfeer en al onze medewerkers zijn getraind en geïnstrueerd om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarnaast heeft Platijn technische veiligheidsmaatregelen hiervoor getroffen. 

Waarom worden mijn gegevens vastgelegd?

Volgens de wet moeten wij persoonlijke gegevens en ontwikkeling vastleggen. Voor het vastleggen en inzien van bijzondere persoonsgegevens vragen we uw toestemming. We leggen uitsluitend gegevens vast die voor de opvang of het onderwijs noodzakelijk zijn.

Wie legt deze gegevens vast en wie kan deze dan inzien?

Wij proberen zo min mogelijk gegevens van u of uw kind vast te leggen. Kindcentrum Platijn heeft ook afspraken vastgelegd wie welke gegevens mag bekijken en wijzigen. Wij delen uw gegevens ook niet ongevraagd met anderen. Niet iedereen heeft zomaar toegang tot uw gegevens!

Hoe veilig zijn de gegevens van mij bij Kindcentrum Platijn?

Platijn maakt gebruik van digitale middelen. We zorgen ervoor dat deze omgevingen digitaal beveiligd zijn. Vaak worden deze via het internet aangeboden. Met de leveranciers van deze middelen hebben wij afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens. We houden bij welke digitale activiteiten plaatsvinden binnen de ICT-omgeving van Stichting Best Onderwijs en maken een dagelijkse back-up van alle gegevens.

Wat gebeurt er als onverhoopt gegevens van mij of mijn kind bij anderen terecht komen?

Platijn probeert natuurlijk te voorkomen dat uw gegevens bij anderen terecht komen, verloren gaan of niet juist zijn. Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt, hebben we hiervoor een strikt stappenplan dat wij doorlopen.

Wanneer er sprake is van het lekken van persoonlijke gegevens die van invloed zijn op de persoonlijke levenssfeer, melden wij dat ook aan u.

Hoe zit het met foto’s en andere (digitale) opnames?

Wij laten u soms met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, app of op de website. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s nooit namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Dit doen we schriftelijk.

Hoe zit het met psychologische en specifieke onderzoeken?

Voor psychologische en extra onderzoeken vragen wij uw toestemming. Wij vragen u of wij het onderzoek af mogen nemen en wie deze gegevens in mag zien. 

Ik zie ook weleens stagiaires en andere mensen rondlopen bij jullie?

Platijn maakt gebruik van externe medewerkers en stagiaires. Met hen zijn afspraken gemaakt om uw gegevens geheim te houden. 

Mijn kind zit niet meer op school, hoe zit het dan met zijn/haar dossier?

Platijn houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat wij de gegevens tot maximaal 2 jaar na vertrek bewaren. Gegevens over verzuim en in- en uitschrijving moeten tot 5 jaar na uitschrijving bewaard worden door de school. Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen moeten 3 jaar na uitschrijving bewaard worden door de school. Voor het organiseren van reünies mag de school adresgegevens van (oud-)leerlingen bewaren.

Sommige gegevens van mij zijn niet correct, wat nu?

Als u van mening bent dat gegevens van u foutief zijn, kunt u Platijn vragen deze gegevens te corrigeren, het dossier in te zien of informatie te verwijderen. In de meeste gevallen volstaat een telefoontje of e-mail om dit te regelen. Wanneer u toch nog vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft, kunt u contact opnemen met de directie van de school of met de ‘Privacy Officer’ van Stichting Best Onderwijs.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT