Het openingsplan van Kindcentrum Platijn

Middels deze brief willen wij u informeren over de wijze waarop Kindcentrum Platijn vanaf 11 mei de

deuren weer gaat openen. Dat betekent dat 100% van de kinderen 50% van de tijd naar school zullen gaan.

In deze brief vindt u de verantwoording en een uitleg van het plan. Ook formuleren we op welke gronden

dit plan tot stand is gekomen. We wijken deels af van de richtlijnen van de PO-Raad. Overigens worden de

meeste aspecten uit de richtlijnen van de PO-Raad overgenomen in het plan. De richtlijnen van de PO-Raad

zijn te vinden door op de volgende link te klikken:

https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/protocol_regulier_def.pdf

Gedurende de ontwikkeling van dit plan is gesproken met het team van leerkrachten, Korein en de

medezeggenschapsraad van Kindcentrum Platijn.

Het plan zal geldig zijn tot de zomervakantie (tenzij de overheid hier anders over besluit). Mocht blijken dat

de richtlijnen van het RIVM na de zomer gehandhaafd blijven, dan zullen we dit plan evalueren en

eventueel waar nodig bijstellen. In de MR-vergadering van 8 juni wordt de voortgang van dit plan

geëvalueerd.

In de visie van Kindcentrum Platijn is het uitgangspunt om tot leren te kunnen komen dat we een optimaal

welbevinden van kinderen nastreven. Dit is in dit plan ook duidelijk aanwezig als zijnde prioriteit nummer

één.

In de afweging van de keuzes die gemaakt zijn, is de volgende prioritering aangehouden:

1. Het welbevinden van de kinderen.

2. Effectief en efficiënt onderwijs.

3. Thuiswerkende ouders zoveel mogelijk ontlasten.

a. Broertjes en zusjes tegelijk naar school.

b. Werken in units.

c. Aansluiting met de buitenschoolse opvang.

n.b. In dit plan is ook extra aandacht geschonken aan de veiligheid en hygiëne in de school.

Het plan

Hieronder wordt per bovengenoemde prioriteit omschreven welke acties en organisatie erbij horen.

1. Welbevinden van de kinderen

Wij vinden het belangrijk voor het welbevinden van elk kind dat alle kinderen elke dag naar school

komen in plaats van twee volledige dagen (zie richtlijnen PO-Raad).

Lesrooster

- Alle kinderen gaan 2,5 uur per dag naar school. De helft zal in de ochtend naar school gaan en de

andere helft zal in de middag naar school komen. Hiermee hebben gedurende de gehele week een

vast ritme.

- De lestijden zijn op alle dagen (dus ook woensdagen):

o De eerste helft van de school komt van 8:30 uur – 11:00 uur

o De tweede helft van de school komt van 12:30 uur – 15:00 uur

De eerste twee weken

De eerste twee weken zullen in het teken staan van gesprekken over de periode thuisonderwijs.

• Wat en hoe hebben kinderen deze periode ervaren?

• Opnieuw kennismaken en wennen aan elkaar.

2. Effectief en efficiënt onderwijs

De tijd van 2,5 uur per dag is kort. Vandaar dat we deze tijd zo waardevol mogelijk moeten benutten.

Om de tijd waardevol te kunnen benutten zullen we twee stappen doorlopen.

- Stap 1: We starten, zoals hierboven genoemd, met activiteiten gericht op het welbevinden.

- Stap 2: Leerkrachten gaan met de kinderen bekijken wat de nieuwe beginsituatie is om de draad

weer op te pakken.

- n.b. Het thuisonderwijs in de huidige vorm zal geen doorgang vinden. We denken na over welke

aspecten van het thuisonderwijs in de toekomst doorgang zullen gaan vinden.

- n.b. Kinderen nemen de van school geleende laptops mee naar school en weer mee naar huis.

Hierdoor kunnen zij hun huiswerk in teams (blijven) maken.

3. Thuiswerkende ouders zoveel mogelijk ontlasten

- Broertjes en zusjes tegelijk naar school. Dit voorkomt kruisbesmettingen tussen de kinderen die in de

ochtend en in de middag naar school komen.

Voor ouders is het prettig wanneer alle kinderen van het gezin tegelijkertijd naar school zijn (mits 4

jaar en ouder).

- Broertjes en zusjes kunnen alleen gelijktijdig naar school als we het systeem van units blijven hanteren

(opsplitsen in bijvoorbeeld jaargroep is niet haalbaar gebleken).

De huidige units worden zorgvuldig door de leerkrachten verdeeld in twee groepen. Deze groepen

(deelunits) zullen voor aanvang met ouders gedeeld worden. Hierdoor weten ouders of hun kind(eren)

in de middag of in de ochtend naar school moet(en) gaan.

- Unit 3b zal de groep verdelen per jaargroep, zodat groep 8 het schooljaar gezamenlijk kan afsluiten.

- De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang vanaf 15:00 uur, zullen ingedeeld

worden in de deelunit die in middag naar school komt. Hiermee is een naadloze aansluiting met de

buitenschoolse opvang gegarandeerd.

n.b. de noodopvang voor kinderen in kwetsbare situaties of waarvan één van de ouders een cruciaal beroep

heeft blijft bestaan.

Veiligheid en Hygiëne

We willen in dit plan de kans op besmetting tussen kinderen, ouders en teamleden zo klein mogelijk

houden. Hiervoor nemen we de volgende maatregelen.

Contact met school en afscheid nemen

Kinderen nemen bij de poort (liever bij het begin van het smalle pad richting de poort) afscheid van hun

ouders. Alleen medewerkers en kinderen mogen op het plein komen en in de school. Leerkrachten zullen

bij aanvang van de lestijden op het plein aanwezig zijn om vooral de jongste kinderen op te vangen.

Oudergesprekken vinden alleen telefonisch of digitaal plaats (denk aan videobellen of mail).

Het gebruik van de ingangen

We zullen de diverse ingangen van de school optimaal gebruiken. Dat betekent dat kinderen de school

gespreid binnen komen.

- De westelijke ingang (BSO-zijde) is geopend voor unit 1a en b.

- De zuidelijke ingang (Hoofdingang) is geopend voor unit 2 en unit 3a en unit 3b.

- De ingang voor kinderopvang blijft voor kinderopvang toegankelijk. Ouders die eerst hun kind bij de

dagopvang brengen, dienen weer via het plein hun andere kind weg te brengen.

Intensivering van de schoonmaak

De kinderen zullen in twee shifts naar school komen. Tussen 11:00uur en 12:30uur zal het

schoonmaakbedrijf extra schoonmaak uitvoeren. De toiletten en het meubilair in de klassen zal extra

schoongemaakt worden.

Persoonlijke hygiëne

- We gebruiken in de school papieren handdoekjes.

- In elke groep is een zeepautomaat aanwezig (schuimzeep).

- We gebruiken oppervlakte sprays en microvezel doekjes voor het reinigen van bijvoorbeeld tafelbladen,

laptops ed.

- Bij traktaties mogen alleen voorverpakte traktaties uitgedeeld worden. Kinderen delen uit in de eigen

deelunit. Kinderen gaan naar alle leerkrachten, zoals voorheen gebruikelijk was.


Broertjes en zusjes tegelijk naar school

Alle kinderen uit één gezin komen gelijktijdig naar school. Hiermee voorkomen we een mogelijke

kruisbesmetting de andere groep kinderen.

 

Wij realiseren ons dat wij u nogal wat informatie geven in deze brief. We kunnen ons ook heel goed

voorstellen dat u het spannend vindt om uw kind naar school te sturen. We hebben daar begrip voor.

Wanneer u vragen hebt over deze brief of nog iets anders met ons wilt bespreken/delen neem dan gerust

contact met ons op.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Roel Timmers

directeur van Kindcentrum Platijn

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl