Zorg

Speciale zorg voor kinderen met een specifieke hulpvraag
Binnen ons moderne leerstofjaarklassensysteem benaderen we de groep tijdens een instructie in eerste instantie klassikaal. Nieuwe leerstof wordt in principe aan alle kinderen op hetzelfde moment aangeboden. In interactie met de kinderen laat de leerkracht de leerlingen binnen de les zo goed mogelijk, op diverse momenten aan begeleide inoefening en (verschillende) verwerkingsopdrachten toekomen.
Het model directe instructie wordt hiervoor door ons gebruikt. De leerkracht geeft incidentele en/of geplande leerhulp aan kinderen die herhaalde instructie nodig hebben.
Doorgaans worden de verwerkingsopdrachten uit de methode gebruikt die differentiatie mogelijk maken.

Zelfstandig werken
Daarnaast gebruiken we zelfstandig werken als hulpmiddel om nadere individuele afstemming mogelijk te maken. Naast de incidentele leerhulp passen we ook geplande leerhulp toe. Deze leerhulp past binnen ons continuüm van zorg. Voorwaarde voor het geven van deze geplande extra zorg aan kinderen is dat de "grote groep" zelfstandig aan het werk is. De kinderen werken aan uitgestelde verwerkingsopdrachten en differentiatieopdrachten uit de methode en met aanvullende materialen en hulpmiddelen.
De computer is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Individueel werk en groepswerk wisselen elkaar af binnen de zelfstandige werktijd. Kinderen werken, afhankelijk van de opdracht, in de klas of daarbuiten aan cognitieve en creatieve opdrachten.

Groepsoverstijgende zorg
Als de zorg die we aan kinderen willen geven niet kan plaatsvinden binnen de groep, dan zijn er nog andere mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld besloten worden het kind in aanmerking te laten komen voor remedial teaching. Middels een handelingsplan wordt dan binnen en/of buiten de groep met het kind gewerkt..
Zo nodig en/of mogelijk is er overleg met specifieke deskundigen, bijvoorbeeld de orthopedagoog of een logopediste. In een individueel traject is het daarnaast mogelijk gebruik te maken van de kennis en kwaliteiten van gespecialiseerde leerkrachten uit het speciaal onderwijs; zogenoemde (preventieve} ambulante begeleiders, of collega’s van andere basisscholen binnen Best die beschikken over specifieke deskundigheid
Bovengenoemde stappen zijn door het team nader uitgewerkt en vastgelegd in een zogenoemd continuüm van zorg. Uiteraard wordt er over deze stappen met de ouders gesproken.

Ondersteunende onderwijs- en welzijnsinstellingen
Ten dienste van zowel het voorkomen als de aanpak van leer- en / of ontwikkelingsproblemen van onze leerlingen, zijn er vier instanties die ons daarbij structureel ondersteunen. Dit zijn:
- de Fontys-Fydes onderwijsadviseurs,
- de GGD afdeling jeugdgezondheidszorg
- het ZAT (Zorg Advies Team).
- Licht Pedagogische Hulp (LPH)

Ambulante begeleiding
Dit is ondersteuning van de groepsleerkracht door een leerkracht vanuit het speciaal basisonderwijs (SBO). Als de school behoefte heeft aan ondersteuning bij de hulpvraag van een kind kan externe hulp gevraagd worden. Dit gaat via de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL). Deze commissie bekijkt of de school al voldoende voorwerk gedaan heeft en wijst dan hulp vanuit het SBO toe.

Vragen over opvoeden of opgroeien? Beste Betsy weet raad!
Landelijk zijn de laatste jaren de CJG, centra voor Jeugd en Gezin, ingericht. Vaak is dat een gebouw waar verschillende hulpverlenende instanties te vinden zijn. In Best is gekozen voor een andere oplossing: een netwerk van professionals die met kinderen werken. Op alle deelnemende instellingen ziet u het bekende bordje van Beste Betsy.

Wat doet Beste Betsy en waar is ze te vinden?
Bij Beste Betsy kun je terecht met vragen over opgroeien en opvoeden of voor ondersteuning in de vorm van een aantal gesprekken. Ze is er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders, maar ook voor anderen die professioneel, via vrijwilligerswerk of als buurtbewoner vragen hebben over opgroeien of opvoeden. Vragen kunnen gaan over ingewikkelde kwesties, maar ook heel simpel zijn.

Beste Betsy is te vinden op verschillende plekken: op de peuterspeelzaal, in het kinderopvangcentrum, op de scholen, in Todo en bij het inlooppunt in Bestwijzer. Ook het consultatiebureau maakt onderdeel uit van Beste Betsy. In principe is elke medewerker van deze organisaties aanspreekpunt voor vragen. Alle organisaties op het gebied van jeugd in Best werken samen om dit mogelijk te maken. Beste Betsy is ook bereikbaar per e-mail en telefoon en er is een website (www.bestebetsy.nl) met betrouwbare informatie over opvoeden en opgroeien en met informatie over alles wat er op het gebied van jeugd en opgroeien in Best te doen is. Kinderen, jongeren en ouders hebben veel profijt van deze samenwerking achter de schermen.

Contact met Beste Betsy
Wilt u contact leggen met Beste Betsy? Dat kan via docenten, peuterspeelzaalleidsters en alle andere medewerkers op het gebied van jeugd. Daarnaast is er bij Bestwijzer een inlooppunt van Beste Betsy ingericht waar je met vragen terecht kunt.
Op maandag van 13.30 – 14.30 uur (Zuidzorg), woensdag van 9.00 – 10.00 uur (DommelRegio) en vrijdag van 9.00 – 10.00 uur (GGD Brabant- ZO)
is hier open spreekuur.
Ook is Beste Betsy per e-mail te bereiken: lph@gembest.nl. Telefonisch vragen stellen kan ook: bel (088) 00 31 422 Meer weten over Beste Betsy? Neem dan contact op met Liesbeth van der Korput, zorgregisseur van de gemeente Best, via telefoonnummer (0499) 360 911 of per e-mail l.vander.korput@gembest.nl

Het Intern Zorg Advies Team (IZAT)
Bij de start van het schooljaar 2007- 2008 heeft het Intern Zorg Advies Team, kortweg IZAT genaamd, zijn intrede gedaan binnen alle basisscholen van Best. Binnen de Bestse scholen is de behoefte geconstateerd om professioneel ondersteund te worden bij hun zorgtaak. Ook is er een behoefte om de aansluiting tussen het zorgtraject op school en het lokale hulpaanbod voor jeugd en ouders beter vorm te geven. Het IZAT heeft als doelstelling het verlenen van licht pedagogische hulp. Als er op een goede manier vroegtijdig hulp geboden kan worden, hoeven kleine problemen van kinderen geen grote problemen te worden.
Het IZAT bestaat uit de intern begeleider van de basisschool, de jeugdverpleegkundige van de GGD en een maatschappelijk werkster van Dommelregio.
Naast deze vaste deelnemers kan er ook een leerkracht of extern deskundige deelnemen aan de bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden ongeveer 8 keer per jaar plaats. De basisscholen zijn geclusterd per twee of drie scholen.
De werkwijze van het IZAT is als volgt. De leerkracht deelt de zorg met ouders/verzorgers en meldt het kind aan voor bespreking bij de intern begeleider. Het kind wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst vanhet IZAT besproken en samen zoeken zij naar de beste oplossing voor het kind. Er wordt een advies geformuleerd. De intern begeleider bespreekt dit advies met de leerkracht. Aan wat voor soort problematiek kunt u denken? Een paar voorbeelden:
• een kind dat niet weerbaar is,
• een kind zit al langere tijd niet goed in z’n vel,
• signalen dat een kind niet tot leren komt of
• hoe om te gaan met kinderen die erg teruggetrokken zijn.

Begeleidende instanties:
Fontys-Fydes te Eindhoven
Giralis-groep te Eersel
Dit zijn de onderwijsbegeleidingsdiensten waarbij we zijn aangesloten. Deze instanties adviseren en begeleiden ons m.b.t. het onderwijsleerproces in de groep. Daarbij zijn drie aspecten te onderscheiden, namelijk:
• de inhoud van het onderwijs,
• de zorg voor leerlingen en
• het beleid van de school.

Inhoud
Jaarlijks wordt in een plan van dienstverlening
tussen De Schakel en de diensten vastgelegd
hoe de ondersteuning eruit zal zien. De invulling daarvan is afhankelijk van zowel de ontwikkelingen op school-, als op groeps- en individueel niveau. De ondersteuning is gericht op zowel het team als de
kinderen. Dit jaar bekijken we voor het eerst ook of er uit de samenwerking met De Kempel trajecten mogelijk zijn. Ook hundeskundigheid kan meewerken aan de verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs.

Adviseur leerlingenzorg
De functionaris die zich onder andere richt op de aanpak van leerlingen met een specifieke hulpvraag is de orthopedagoge in dienst van het schoolbestuur. Zij heeft regelmatig contact met de IB-er en kan op afroep worden geconsulteerd waar het gaat over de zorg aan een individuele leerling, een groep of een vakgebied. In voorkomende gevallen kan de orthopedagoge ook (deel)onderzoeken afnemen. In overleg met de ouders bepaalt de school voor welke kinderen deze interventies aangevraagd worden.Jeugdgezondheidszorg: een gezonde
keuze voor alle leerlingen
Onze jeugd verdient alle kansen op een gezonde en veilige ontwikkeling. De basis voor een goede gezondheid wordt immers gelegd in onze jeugd. Daarom is het zo belangrijk om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen en problemen op tijd te signaleren.
De GGD Brabant-Zuidoost heeft daarin een belangrijke taak. Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente, logopedist en een psycholoog.
Wat kunnen zij voor u en uw zoon of dochter betekenen in de periode dat hij of zij op de basisschool zit?

Contactmomenten
Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind minimaal 2 keer in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zowel in groep 2 als groep 7 worden de kinderen gezien door een medewerker van de GGD. Tijdens deze momenten besteedt het team Jeugdgezondheidszorg aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag. De ouders zijn aanwezig bij de contactmomenten. De resultaten worden altijd na afloop met u en/of uw kind besproken, zonodig aangevuld met advies. Het kan zijn dat het team Jeugdgezondheidszorg moet overleggen met andere hulpverleners, zoals de huisarts of maatschappelijk werk. Uiteraard gebeurt dit alleen na toestemming van de ouders.

Zorgstructuur op school
De jeugdverpleegkundige van de GGD maakt deel uit van de zorgstructuur op school. Vanaf het consultatiebureau is elke leerling al enkele keren bij Jeugdgezondheidszorg geweest. Zij hebben dus een goed beeld van de totale ontwikkeling van uw zoon of dochter tot nu toe. Bij problemen kunnen zij de school daarom goed adviseren.

Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen en rodehond). U krijgt hiervoor een uitnodiging van de GGD. Twaalfjarige meisjes krijgen een oproep voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).

Opvoedingsspreekuur

Opvoeden van kinderen is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft wel eens vragen, zorgen of twijfels over de opvoeding van (hun) kinderen. Bij het Infopunt Opvoeding kunt u terecht met vragen als:
• “Mijn zoontje wil alleen maar inslapen als ik bij hem kom liggen, hoe kan ik dat aanpakken?”
• “Mijn puberdochter en ik hebben constant ruzie; hoe kan ik daarmee omgaan?”
• "Sinds de scheiding is mijn zoon zo stil en moeilijk te hanteren, hoe moet ik hierop reageren?"
• “Mijn dochter vraagt continue om aandacht en wordt snel boos. Hoe ga ik daarmee om?”
• "Mijn puberzoon gaat om met verkeerde vrienden. Wat nu?"
Verpleegkundigen van het Infopunt Opvoeding zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw vraag of probleem. De opvoedkundige spreekuren worden vermeld in het Schakeltje.

De GGD ondersteunt de school bij het realiseren van een veilig, gezond en hygiënisch schoolklimaat. Ieder jaar is er een speerpunt, denk daarbij aan handhygiëne, metingen voor frisse lucht etc. Ook adviseert de GGD bij de uitvoering van projecten op dit vlak.