Voortgezet onderwijs

Keuze VO
Erg belangrijk in groep 8 is het keuzeproces voor het voortgezet onderwijs. Hieraan wordt met de kinderen veel aandacht besteed. De ouders worden hierbij nadrukkelijk betrokken.
In samenspraak met het VO en de omliggende gemeentes is er in de loop van vorig schooljaar een nieuwe opzet gemaakt omtrent toetsing. Vanaf dit schooljaar zal in het najaar de NIO en NPJ-V afgenomen worden. De NIO is een capaciteitenonderzoek dat groepsgewijs wordt afgenomen. De NPV-J is een persoonlijkheidsvragenlijst.  De uitslag zal met ouders gecommuniceerd worden. 
We hebben de ervaring dat scholen voor VO het advies van de basisschool zeer serieus meenemen in hun aannamebeleid, sinds schooljaar 2015 - 2016 is het advies van de basisschool leidend.

Overgang naar het voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep acht verlaten aan het eind van het schooljaar de basisschool en stromen na de grote vakantie door naar een vorm van voortgezet onderwijs die bij hen past. In groep zeven worden de ouders geļnformeerd over het traject van de schoolkeuze. Tot deze procedure hoort o.a. een informatieve bijeenkomst voor ouders waarin de activiteiten die plaats gaan vinden besproken worden. Ook voor de ouders van groep acht vindt een informatieavond plaats.

Werkwijze t.a.v. advies
Het schooladvies komt tot stand door te kijken naar de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren, de uitslag van de schoolvragenlijst (SAQI), de observaties van de leerkracht m.b.t. werkhouding en taakgerichtheid, de uitslag van het capaciteitenonderzoek NIO, de uitslag van de persoonlijkheidsvragenlijst NPV-J en er wordt rekening gehouden met de wensen van het kind en de ouders (voor zover mogelijk). Het schooladvies vindt plaats voor de kerstvakantie. De eindtoets (IEP) wordt derhalve niet meegenomen in het schooladvies en is dan ook vaak een bevestiging van het advies.

Het advies
Wij zien het als onze taak om ouders een zo goed mogelijk onderbouwd advies te geven. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind op een school voor voortgezet onderwijs (VO) aan te melden.
De VO-school beslist uiteindelijk over de toelating. Om een goede aansluiting te waarborgen, vindt er jaarlijks overleg plaats tussen leerkrachten van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.