Organisatie

Het gebouw

De school is vanaf augustus 1987 ondergebracht in een modern en kindvriendelijk schoolgebouw aan de Johannes Vermeerstraat 21 te Best. Het vierkante gebouw heeft negen groepslokalen. Sinds 2010 is kinderopvang van Korein gerealiseerd in ons gebouw. Beide organisaties hebben bij aanvang afgesproken dat we zo intensief mogelijk samen willen werken. Van meet af aan is er dus gestreefd naar een geheel en niet naar 'twee organisaties in een gebouw'. Voor de wet zijn opvang- en onderwijs echter nog gescheiden organisaties, met elk eigen arbeidsvoorwaarden etc. Wij zetten ons in om er voor kinderen een geheel van te maken.
Voor de gymlessen gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkracht naar sporthal Naastenbest. Deze hal ligt op plusminus tien minuten loopafstand van de school.


De verdeling van de leerlingen over de diverse leerjaren: (vanaf schooljaar 2014-2015)
De kinderen zijn verdeeld over drie units. Onze jongste leerlingen stromen in qua leeftijd heterogene groepen 0-1-2-3. In de eerste unit gaat het vooral om via spel te komen tot de eerste, elementaire vaardigheden voor aanvankelijk lezen, spellen en rekenen. Als kinderen deze vaardigheden onder de knie hebben, gaan we automatiseren. Denk aan langere woorden bij het lezen, sommen tot honderd en spellingsregels voor bijvoorbeeld open lettergreep (haan - ha-nen) en dubbele medeklinker (kip - kip-pen) Dit gebeurt in de tweede unit. Ook worden hier vaardigheden als het formuleren van goede onderzoeksvragen aangeleerd. Daarna gaan de kinderen de derde unit in. Hier gaan de leerlingen gebruik maken van de opgedane kennis en deze inzetten voor onderzoek. 

Groepsgrootte:
Door deze vorm van verdeling van de leerlingen over de units zijn we minder afhankelijk van het aantal leerlingen en leerkrachten. We zetten de medewerkers in op momenten en plaatsen waar zij het meest effectief zijn. Een leerkracht kan best een grotere groep helpen bij verwerking, maar bij instructie is het fijn om met een kleinere groep te werken. We zijn dan beter in staat om maatwerk te leveren zonder dat we het idee hebben dat de andere kinderen onvoldoende begeleiding hebben.


Verantwoordelijkheid:
De leerkrachten en andere begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor de gang van zaken in de klas. Voor contacten over uw kind is er een van de beschikbare leerkrachten beschikbaar. Zij/hij is uw aanspreekpunt.

leerkrachten met speciale taken.

Intern begeleider
In ons team hebben een aantal collega's speciale onderwijstaken. Yvonne van der Linden is onze Intern Begeleider zorgverbreding. Dit houdt in dat zij diverse taken heeft in het kader van het systeem wat gericht is op het volgen van onze leerlingen met betrekking tot de leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling. Zij houdt zich o.a. specifiek bezig met de inhoud, de planning en de verwerking van de toetsen en observaties. Zij ondersteunt de collega's bij het maken van handelingsplannen. Zij organiseert de leerlingbesprekingen en onderhoudt het contact met de onderwijsbegeleidingsdienst en andere onderwijsondersteunende instanties. Indien gewenst is zij aanwezig bij oudergesprekken. Zij heeft regelmatig overleg met de schoolleiding over de ontwikkeling aangaande de totale leerlingenzorg.

Directeur

De dagelijkse leiding van de Schakel is in handen van de directeur, Henk Langeler. Hij is met name verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het onderwijs, de onderwijskundige ontwikkelingen en de organisatorische zaken. Het college van bestuur van de stichting Bestonderwijs is integraal eindverantwoordelijk.

Onderwijsondersteunende teamleden
De administratief medewerkster, Yvonne Ketellapper en de conciŽrge, Henk van den Heuvel, maken deel uit van ons team. De administratief medewerkster ondersteunt met name de schoolleiding.De conciŽrge is vier dagen per week op de school aanwezig en draagt mede zorg voor een prettig klimaat en een gezonde leef- en werkomgeving in en rond de school.

.